Srpskohrvatski

FOND ZA HITNE AKCIJE ZA ŽENSKA LJUDSKA PRAVA

Fond za hitne akcije dodeljuje male svote novca u odlučujućim i strateškim trenucima za podršku ljudskih prava žena i devojaka širom sveta.

Brzo dodeljivanje grantova

Fond za hitne akcije (Urgent Action Fund – UAF) obezbeđuje pravovremene male grantove da podrži strategijske intervencije u situacijama kada se pojavi prilika za unapređenja ženskih ljudskih prava bilo gde u svetu. Takve prilike se javljaju kada neočekivani događaj – pozitivan ili negativan – stvori situaciju u kojoj brza intervencija može imati značajan uticaj.

Aktivnosti koje podržava Fond za hitne akcije su veoma različite, iako opšti cilj ostaje unapređenje ženskih ljudskih prava.

Fond za hitne akcije posvećen je principu nenasilja. UAF ne podržava grupe ili pojedince koji podržavaju, ili su uključeni u nasilje.

UAF na sve zahteve odgovara u roku od 72 sata.

UAF ne može da dodeljuje grantove za humanitarne akcije, opšte programeske aktivnosti, dugoročne projekte ili učešće pojedinaca na konferencijama.

Fond za hitne akcije dodeljuje grantove u tri kategorije:
 • Odgovor na oružani sukob, rastuće nasilje ili nestabilno političko okruženje
 • Zakonske ili zakonodavne akcije koje stvaraju mogućnost donošenja presedana, ili aktivnosti čiji je cilj zaštita već donetog presedana
 • Zaštita i sigurnost braniteljki ljudskih prava

Nezavisno od kategorije, zahtevi za grant moraju da odgovaraju sledećim kriterijumima:

Strategijski – aktivnost je vezana za već postojeći plan za ostvarenje strukturalnih promena koje će unaprediti ženska ljudska prava.

Nepredviđen & vremenski hitan – sitaucija ili prilika su nepredviđeni i akcija mora biti brza da bi bila efikasna.

Održiv – grupa je u stanju da efikasno sprovede predloženu akciju i može da obezbedi sredstva za budući rad u okviru strategije.

Podržan – grupa ima podršku drugih koji se bave ženskim ljudskim pravima ili srodnim oblastima, lokalno ili globalno.

Kako aplicirati za grant

Fond za hitne akcije obezbeđuje dodatna sredstva grupama koje već imaju jasnu strategiju koja se sprovodi ili koalicijama grupa koje zajedno reaguju na krize ili nove mogućnosti.

 • Zahtev za grant može biti podnet direktno Fondu za hitne akcije ili preko osoba i organizacija koje su nam već poznate.
 • Možemo brže da odgovorimo na zahteve koji uključuju odobrenje nekog od naših savetnika ili članova borda, drugog donatora ili poznate pripadnice zajednice za ženska ljudska prava.
 • Primamo zahteve na svim jezicima, ali prevod zahteva koji su podneseni na jeziku koji nije engleski ili španski će možda oduzeti izvesno vreme.
 • Informacije iznete u zahtevu ćemo na vaš zahtev tretirati kao poverljive. Zahtev Fondu za hitne akcije se može podneti e-mailom, faksom ili poštom.

Zahtevi treba da sadrže sledeće informacije:

Podaci o organizaciji/podnosiocu zahteva
 1. Kontakt informacije o osobi koja podnosi zahtev (ime/adresa/telefon/faks/e-mail).
 2. Kontakt informacije o grupi koja će biti odgovorna za grant (ime/adresa/telefon/faks/e-mail).
 3. Opišite misiju organizacije ili glavni fokus delovanja.
 4. Broj žena koje rade u grupi i njihove pozicije (ukoliko je primenljivo).
 5. Imena i odgovornosti drugih grupa koje su uključene u predloženu intervenciju (ukoliko je primenljivo).
 6. Imena i kontakt informacije organizacija, donatora ili kolega koji mogu da daju preporuku za vaš rad.
 7. Lista sadašnjih ili ranijih donatora vaše organizacije i njihove kontakt informacije.
 8. Kako ste saznali za Fond za hitne akcije?
Situacija
 1. Opišite događaj koji vas je naveo da predložite akciju. Kada se događaj desio?
 2. Da li je ta situacija bila očekivana?
 3. Zašto je ova situacija mogućnost za unapređenje ljudskih prava žena?
Hitna akcija
 1. Opišite vaš predlog za odgovor na situaciju.
 2. Zašto je predložena akcija hitna? (Zašto su sredstva potrebna sada?)
 3. Kako će ovaj grant pomoći u podržavanju šire strategije za unapređenje prava žena u regionu ili globalno?
 4. Objasnite kakve kapacitete imaju grupe koje su uključene u predloženu akciju i šta će ostvarenje ove mogućnosti značiti za budući rad?
 5. Kada očekujete da će se akcija realizovati?
 6. Kolika je svota koju tražite? Naznačite valutu koju koristite.
 7. Kako će novac biti iskorišćen? Prikažite budžet.
 8. Koji su drugi izvori podrške raspoloživi za ovu akciju?
 9. Da li podaci o ovom zahtevu treba da ostanu poverljivi? Ako mislite da treba, molimo objasnite zašto.
Primeri grantova

Odgovor na oružani sukob, rastuće nasilje ili nestabilno političko okruženje:

U regionima sa rastućim nasiljem ili eskalacijom sukoba, UAF pravovremeno podržava strateške intervencije.

Ženski tim

Kalinaw Mindanao .- Filipini

Kada je došlo do provale nasilja u provinciji Sulu, rezultirajući raseljavanjem 27,000 ljudi, Ženski tim Kalinaw Mindanao je odmah reagovao na konflikt. Organizacija je pokrenula misiju za pronalaženje činjenica i medijsku kampanju da bi skrenula pažnju javnosti na povrede ženskih ljudskih prava u Sulu provinciji.

Zakonske ili zakonodavne akcije koje stvaraju mogućnost donošenja presedana, ili aktivnosti čiji je cilj zaštita već donetog presedana: UAF pravovremeno podržava zakonske ili zakonodavne akcije koje potencijalno mogu da izmene javno mnjenje i dovedu do dugoročnih strukturalnih promena značajnih za žene.

Glas razlike i Vidra .– Srbija

Kada je vlada iznenada sazvala nove izbore, dve ženske organizacije, Glas razlike i Vidra mobilisale su aktiviste/kinje u 40 gradova da o izborima edukuju preko 600 žena. Za samo dve sedmice koliko je vremena bilo za delovanje, grupe su iskoristile UAF sredstva za organizaciju i distribuciju informacija i povećale učešće žena na ovim izborima.

Nacionalna asocijacija žena u zakonu (NAWL) .- Kanada

Vlada Ontarija u Kanadi neočekivano je predložila upotrebu religijskog zakona da bi rešila porodičnu raspravu između porodica muslimanskih Kanađana. Muslimanske aktivistkinje širom sveta su izrazile zabrinutost zbog rodnih implikacija ovakvog presedana. NAWL je zato iskoristio grant od UAF-a da obezbedi prisustvo međunarodnih ekspertkinja za pitanje feminizma i Islama na konferenciji za novinare koja bi govorila o posledicama po žene ukoliko se ovaj zakon usvoji.

Zaštita i sigurnost braniteljki ljudskih prava:

UAF obezbeđuje grantove za pomoć ženama čiji su rad ili životi ugroženi zbog njihovog aktivizma. Finansiranje sredstava kao što su mobilni telefoni, interfoni ili sistemi obezbeđenja kancelarije aktivistkinjama omogućava sigurniji rad.Ukoliko je neophodno, UAF će podržati evakuaciju aktivistkinja iz ugrožavajuće sredine.

Iz razloga bezbednosti, detalji koji bi omogućili prepoznavanje su izostavljeni iz sledećeg navoda.

Latinska Amerika

Braniteljki ljudskih prava upućeno je više pretnji smrću pošto je objavila masakr civila. UAF je obezbedio grant da preseli ovu aktivistkinju i postavi kamere u njenu kancelariju. Obezbeđena su i sredstva za mobilne telephone za pripadnice organizacije kako bi bile u pripravnosti u novoj bezbednosnoj situaciji.

Azija

Aktivistkinje su postale meta lokalne policije pošto su protestovale protiv nelegalne prodaje njihove zemlje i javnih šuma. UAF grant je pomogao da im se pronađe bezbedno sklonište i prevoz.

Urgent Action Fund 
660 13th Street, Suite 200
Oakland, CA 94612 USA

Phone: 415.523.0360
Fax: 415.520.0626

Email: urgentact@urgentactionfund.org